h1

HADIS NABI DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

January 28, 2007


HADIS NABI DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Dizaman ini Sumber syariat yang kedua iaitu Hadis tidak ramai mahu mengikutinya sehinggakan munculnya golongan yang mengelar diri mereka golongan Anti-Hadis.Jika diMalaysia tokohnya ialah Kasim Ahmad.Tidakkah mereka membaca firman Allah

“kemudian jika kamu berbantah2 dalam sesuatu perkara,maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada KITAB ALLAH (QURAN) dan SUNNAH Rasul,jika kamu benar beriman kepada ALLAH dan hari akhirat,Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya.[maksud surah an-nisa 59].

dan juga Maksud firman Allah:

“Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk ke jalan yang lurus, Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada dilangit dan yang ada di bumi. Ingatlah! Kepada Allah jualah kembali segala urusan”. [asy-Syura 42:52-53]

.Hadis adalah sumber yang paling ramai manusia mahu selewengkan.Sama ada seleweng atas kepentingan individu,politik dan kemazhaban,dan perkara ini amat meruncing dewasa ini yang dimana sumber ini amatlah mustahak dijaga dengan teliti.Tidakkah mereka-mereka ini membaca sabda nabi “sesiapa yang berdusta atas namaku,maka siap-siaplah tempatnya didalam neraka”(hadis sahih).Dan penjagaan keatas ketulenannya adalah tanggungjawab umat islam bersama tidak kira sama ada arab atau bukan arab semuanya atas dasar persaudaraan dan takwa kepada Allah SWT.

Dan rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertaqwa, dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, Iaitu orang-orang yang MENGIKUT Rasulullah (Muhammad s.a.w) Nabi yang Ummi…… [al-A’raaf 7:156-157]

Artikel saya pada kali ini lebih menjuruskan kepada sejarah periwayatan hadis dan bagaimana berkembangnya hadis-hadis nabi serta usaha-usaha untuk menjaga ketulenan hadis tanpa sebarang penyelewengan.Saya memulakan dengan memperkenalkan Apa sebenarnya itu hadis.Makna Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari ucapan,perbuatan,taqrir(diam). “Hadis adalah penerang kepada Quran.Jika tidak ada sunnah nescaya umat islam tidak akan tahu banyak tentang hukum-hukum islam,tentang muamalah ataupun ibadah”.(petikan dari buku Panduan memahami syariat oleh Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi).Setelah saya menerangkan makna Hadis secara ringkas dan fungsinya maka seterusnya kita akan membincangkan sejarah dan masa perkembangan hadis sejak dari zaman Nabi hinggalah ke zaman sekarang.

Menurut para penulis sejarah hadis,mereka sendiri berbeza pendapat dalam pembahagian zaman hadis. “Ada yang membahagikan kepada 3 zaman hadis dan ada yang membahagikannya kepada 5 bahkan ada yang membahagikannya kepada 7 zaman”.(M.Hasbi Ash-Shidique dalam karyanya sejarah hadis dan pengaruh tokoh-tokoh utama dalam hadis).Saya lebih tertarik membahaskan sejarah pengembagan hadis ini kepada 7 zaman kerana perbahasannya lebih sistematik, teliti dan jelas.Dan sesuailah dengan fitrah dimana Sunnah itu adalah petunjuk yang jelas tiada kesamaran, “Sunnah,seperti halnya Quran memberikan penjelasan tentang hakikat-hakikat yang paling agung pengetahuannya yang paling mulia,petunjuk yang paling tinggi, dalam bentuk yang jelas dan mengagumkan,sederhana dan mudah.Tidak mengada-ada dan juga tidak mempersulitkan”[ Yusuf al-qardhawi dalam kitabnya panduan memahami syariat].Allah berfirman kepada rasulNYA, “katakanlah(hai muhamad),aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku,dan b ukanlah aku termasuk orang-orang yang MENGADA-ADAKAN” (surah shod:86 ). Bagi meneruskan perbahasan mengenai sejarah perkembangan Hadis ,eloklah saya menerangkan serba sedikit motif atau tujuan utama saya dalam menulis artikel ini.Tujuan utama saya menulis artikel ini adalah semata-mata untuk berkongsi ilmu dan saling menasihati dan memberi pengajaran (ibrah) diantara satu sama lain.Dan saya memahami situasi sebagai seorang pelajar yang tidak banyak masa untuk membaca buku-buku agama dan yang berbentuk islamik.Selain itu disebabkan tugasan yang berlambak dan pelbagai ‘kerja’ yang perlu dibereskan,terutamanya pelajar yang bukan dari jurusan agama.Oleh itu saya berusaha mencari altenatif lain bagi memangkin keupayaan dan minat semua pembaca bagi lebih tertarik untuk mendekati islam melalui penulisan yang tidak terlalu berat.Dan saya memikirkan bahawa menceritakan sajarah hadis sacara ringkas InsyaAllah dapat memberi sedikit para pembaca ruang untuk berjinak-jinak dalam mengenali sumber ke-dua islam ini secara jelas dan dekat..Baiklah penulisan saya pada kali ini akan menyentuh secara ringkas perkembangan hadis dan tokoh-tokoh utama dalam bidang ini.

Menurut M.Hasbi Ash-Shidique dalam karyanya ‘sejarah hadis dan pengaruh tokoh-tokoh utama dalam hadis’ zaman hadis terbahagi kepada 7 zaman,zaman itu adalah :

· Zaman pertama ialah semenjak dari Rasullullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sehinggalah Baginda wafat.Zaman ini dinamai dengan nama “asrul wahyi wat takwin”.Ketika ini hadis-hadis nabi disampaikan melalui banyak medium,antaranya ialah majlis ilmu,pertemuan-pertemuan umum,kutbah di masjid,secara perseorang(jika seseorang sahabat malu untuk bertanya dihadapan orang ramai),melalui isteri-isteri nabi ,melalui utusan-utusan nabi yang dikirimkan ke daerah-daerah lain,dan melalui para sahabat.Ketika ini semua persoalan agama terus ditanya kepada Nabi tanpa berlakunya ijtihad dan sebagainya(kecuali jika utusan-utusan yang dihantar ke daerah-daerah yang jauh dari nabi).Dan tiada ketakutan munculnya hadis-hadis palsu kerana semua hadis boleh terus diperiksa kepada nabi.Dan ini adalah zaman yang terbaik sekali dalam islam.

· Zaman kedua ialah semenjak permulaan masa pemerintahan Abu Bakar As-sidiq sehingga berakhirnya Zaman Ali bin Abi Talib atau dari tahun 11 H sehingga tahun 40 H.Zaman ini dinamakan “Asrut tatsabbuti wal iqlali minar riwayah”.Zaman ini adalah juga dalam linkungan zaman yang terbaik,ia bertepatan dengan Hadis nabi “sabaik-baik manusia adalah kaumku kemudian selepasnya,kemudian selepasnya pula” (Hadis sahih).Dan Kepercayaan Nabi terhadap khulafak rashidin juga terbukti melalui hadis “Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak.Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnah ku dan sunnah KHULAFA” AR_RASYIDIN yang mendapat petunjuk.Berpeganglah dengannya dan gigitlah ia dengan garaha.Jauhilah kamu perkara-perkara yang diada-adakan(dalam agama) kerana setiap yang diada-adakan adalah bidaah dan bidaah adalah sesat” (HR Abu Daud dan Tirmidzi.Tirmidzi mensahihkan.Hal ini dipersetujui oleh Az-zahabi di dalam Tahqiq al-mustadarak).

· Zaman ketiga ialah zaman dari berakhirnya Zaman Khulafa’ Ar-rashidin,atau permulaan masa sehinggalah penghabisan Abad pertama hijrah.Zaman ini dinamakan dengan nama “asrul intisyarir riwayah ilal amsar”.Pada ketika ini muncullah golongan-golongan yang banyak memalsukan hadis demi kepentingan politik,mazhab dan lain-lain.Pada ketika ini jugalah kemunculan secara berani Golongan Syiah dan Khawarij serta perpecahan berlaku dikalangan umat islam.Syiah dengan akidahnya yang bertentangan,khawarij dengan fiqh yang sonsang dan berbagai lagi.Namun Alhamdulilah,disebalik semua ini umat islam bangkit dengan menubuhkan lembaga-lembaga hadis bagi menjaga ketulenan dan keutamaan hadis dari tangan-tangan kotor yang ingin merosakkan sumber islam yang kedua ini.Diantara lembaga hadis yang tertubuh adalah lembaga hadis Makkah yang ditubuhkan oleh para sahabat yang masih hidup yang dipimpin oleh Abdullah ibn Abbas dengan kerjasama sahabat-sahabat yang masih ada.Kemudian lembaga hadis Madinah yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit (wafat 45H) dan para sahabat yang lain.Seterusnya lembaga hadis kufah dippimpin oleh Abdullah ibnu Masud,lembaga hadis Syam pula diketuai oleh Ubadah ibn Shamit seorang sahabat yang menghafal seluruh Quran,ahli dalam bidang Feqh dan sangat komited dalam menegakkan kebenaran sehinggakan menurut riwayat beliau kerap kali menyanggah perbuatan Mu’awiyah yang tidak selari menurut batas-batas agama.Dan Lembaga Hadis Mesir yang diketuai oleh Abdullah ibn Amr ibn Asb seorang sahabat yang menerima banyak hadis dari Nabi dan sahabat dan menulis hadis-hadis yang diddengarinya.Selain menubuhkan lembaga-lembaga hadis,pada ketika itu juga ramai para ulama berkelana di keseluruh tempat bagi memperolehi hadis dari para sahabat ,tabien,menyemak hadis yang dihafal Disamping itu para ulama mula menekankan kepentingan mengetahui status perawi hadis sama ada lemah daya ingatan, tidak dipercaya dan sabagainya.Selain untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan saling bertukar-tukar pendapat dan sebagainya.

· Zaman keempat ialah sejak dari bermulanya abad ke-2 Hijrah hinggalah akhir abad ke-2 Hijrah.Zaman ini dinamakan dengan nama “asrulkitabati wat tadwien”.Zaman ini jugalah baru hadis-hadis nabi diusahakan untuk dibukukan,antaranya usaha yang dijalankan oleh Khalifah umar ibnu Aziz di penghujung tahun 100H.[Namun beberapa riwayat mengatakan usaha untuk membukukan hadis sudah dimulakan lagi ketika di Zaman Khalifah Bani Umaiyah tapi tidak berapa sempurna,oleh itu ketika kepimpinan di zaman Bani Abasiah barulah sempurna usaha-usaha tersebut]..Beliau menulis surat kepada Gabenor yang juga Hakim di Madinah iaitu Abu Bakar ibn Hazm untuk membukukan hadis yang ada pada Amrah binti Abdur Rahman al-Anshari dan Al-Qasim ibn Muhamad ibn Abu Bakar, serta menghantar surat kepada seluruh Gabenar di kota-kota besar agar mengumpul hadis yang ada pada para ulama ketika itu untuk kegunaannya.Dizaman ini jugalah muncul ilmu Tajieh dan ta’diel,dan untuk mengkritik dan menilai rijalulhadis muncullah 2 orang hafiz besar iaitu Yahya Ibnu Saad Al-Qaththan (meninggal 189H) dan Abdur Rahman ibnu Mahdi(meninggal 198H).Para ulama memberi kepercayaan kepada 2 tokoh ini,menurut mereka jika sesiapa yang dipandang tsiqah(percaya dan adil) oleh 2 orang tokoh ini maka diterima riwayat dari orang tersebut,jika sebaliknya maka ditolak riwayatnya.Dan kitab hadis yang terhebat pada ketika itu adalah Al-Muwatha’ yang disusun oleh Imam Malik ada yang berkata bahawa kitab ini diusahakan selama 40 tahun.Menurut Ibnu Hubab pada awalnya hadis yang terdapat dalam muwatha’ adalah 10 ribu hadis ,namun Imam Malik membetulkan hadis-hadis tesebut sehinggalah tertinggal 500 hadis sahaja.Kemasyuran Al-Muwatha’ dikatakan sehingga menyebabkan Seorang Khalifah Bani Abasiyah mahu mengantungkan Kitab tersebut di dinding kaabah dan mengharuskan umat islam mengikutnya namun Imam Malik menolak cadangan tersebut dan tidak membenarkan ia diperbuat begitu kerana beliau mengingatkan bahawa Rasul sendiri berbeza pendapat dengan para sahabat dalam bidang Furu’.

· Zaman ke lima ialah dari awal abad ke-3 Hijrah sehinnga Akhir abad ke-3 Hijrah.Zaman ini dinamakan dengan nama “Asrut tajridi wat tashihi wat tanqihi”.Pada zaman ini bermulalah perselisihan faham antara ahli hadis dan Ahli Kalam yang menetapkan dasar-dasar agama seluruhnya dan akidah berdasarkan akal semata-mata.Ia bertambah rancak apabila seorang tokoh di Basrah iaitu Washil bin Atha’ (anak murid Hasanul basri)meninggalkan majlis ilmu yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri dan menetapkan dasar-dasar lain yang tidak sesuai dengan Mazhab Hasanul Basri serta para ulama salaf yang lain.Dan pengikut-pengikut Washil dinisbahkan sebagai Golongan Muktazilah,dinamakan muktazilah kerana Washil mengasingkan diri dari majlis ilmu gurunya iaitu Hasan Al-Basri.Antara kesalahan besar Golongan Muktazilah adalah mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah Makhluk bukannya Kalam Allah.Dan pada ketika ini juga usaha pembukuan hadis diteruskan oleh para ulama,antara kitab yang masyhur pada ketika itu adalah: musnad Ahmad,tawilu mukhtsfili hadis,sahih Bukhari,Sahih Muslim,Sunan Nasai’,Sunan Abu Daud,At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah.

· Zaman keenam ialah dari permulaan abad ke-4 H hinggalah kepada masa jatuhnya kota Baghdad pada tahun 565 H.Zaman ini dinamakan “asrut tabzibi wat tartibi wal istidraki wat takhriji wal bahtsi ‘aniz zawaid”.Zaman ini bermulalah masa penelitian,penerbitan dan pengumpulan hadis-hadis yang khusus.Menurut riwayat sejarah yang sahih abad ini(111H) [M.Hasbi Ash-Shidique dalam karyanya sejarah hadis dan pengaruh tokoh-tokoh utama dalam hadis zaman] adalah abad yang paling gilang gemilang bagi perkembangan hadis.Dalam abad ini lahirlah tokog-tokoh hadis yang terkenal dan imam-imam riwayat.Dalam abad ini juga lahirlah kitab enam(sahih bukhari,muslim,Muwatha’,Nasai,Abu Daud, dan Tirmidzi) yang mengumpul segala hadis yang sahih,sejarah perawi dan kedudukan mereka dalam bidang jarah dan ta’dil.Antara tokohnya ialah Al-Hakim,Daraquthni,Ibnu Hiban,At-Thabarani,Qasim ibnu Asbagh,Ibnu Sakan dan ath-Thahawi.Selain itu pada zaman ini pelbagai usaha dilakukan bagi memperkembangkan ilmu hadis ini,antaranya ,mengumpul hadis-hadis yang terdapat dalam pelbagai kitab,mengumpulkan hadis hokum(iaitu kitab Muntaqal Akhbar oleh Ibnu Taimiyah kemudiannya disyarahkan oleh Asyaukani dalam kitab Nail Authar,Kitab As-sunanul Kubra oleh Al-Baihaqi Ahmad Ibnu Husain dan juga al-Baihaqi mempunyai sebuah kitab lagi iaitu sunanul Sughra,Kitab Al-Ahkamusi Sughra dan kitab Amdatul Ahkam oleh Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid.Selain itu mengumpulkan juga hadis-hadis mauidhah(tarhib wa targhib) dan juga menyusun kitab-kitab athraf.

· Zaman ketujuh .Zaman sejak 656 H sampai sekarang. Zaman ini dinamakan dengan nama “’Ashmsy syarhi wal jam’il ‘am wat takhriji wal bahti ‘za zawaid”.ZAman ini adalah zaman yang terakhir dalam perkembagan hadis,pada masa ini usaha mensyarah,mengumpul hadis yang umum,mentakhrij dan membahaskan hadis tambahan berlaku dengan rancak dikota-kota islam.Pada zaman ini jugalah lahirlah seorang penghulu hafiz hadis iaitu penulis kitab Fathul Bari Al-Hafiz Abul Fadlli Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibnu Ali Ibn Hajar Al-Asqolani(meninggal 825 H).Pada ketika ini jugalah banyak sekolah,Universiti dan madrasah-madrasah hadis dibina oleh pemerintah yang ketika itu diperintah oleh Daulat Mamalik Bahriah dan Daulat Mamalik Burjiah.Dan ada Pemerintah yang menjadi hafis hadis iaitu Adh-Zahir .Dan pada ketika ini juga setelah kemorosotan dan kejatuhan Daulat Mamalik di Mesir ia menjadi titik tolak kemunculan cahaya ilmiah di Negara India.Selain itu gerakan ilmiah terutama dalam bidang hadis juga giat dijalankan di Arab Saudi.Pelbagai usaha dijalankan antaranya Raja Abdul Aziz mengeluarkan belanja untuk mencetak kitab-kitab hadis yang mempunyai kedudukan yang penting dalam perkembangan perpustakaan Islam.Pada ketika ini juga muncul ulama-ulama penghafal hadis mentakhrij hadis-hadis dalam semua kitab-kitab dan menerangkan sumber-sumbernya.Disamping itu ada juga para ulama mensyarahkan dam memukhtasarkan kitab-kitab besar dalam usaha untuk memudahkan para pembaca untuk memahaminya.

Alhamdulilah selesai juga Al-Mukhtasar sirat tul Hadis Nabawi atau ringkasan sejarah hadis nabi.Usaha penulisan diharap dapat diteruskan oleh Dai’-dai’ yang diluar agar sejarah ini tidak dilupakan oleh Umat islam terutamanya Remaja.Ada orang kata pada saya yang tulisan saya ini banyak menjurus pada remaja bukan pada umum.Tapi sejujurnya dan yang sebenarnya semua tulisan saya ditujukan kepada semua orang tapi yang utamanya adalah remaja kerana remaja adalah pewaris bangsa dan agama.Oleh itu saya berharap usaha ini tidak sia-sia dan dapat membuahkan hasilnya dengan lahirnya umat islam yang celik sejarah dan umat islam yang menghargai Hadis.Untuk menjadi orang yang celik hadis bukan hanya perlu menghafal hadis,tapi yang utamanya menghayati hadis,memahami hadis dan mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan.Tidak guna banyak menghafal hadis tapi langsung tak mengamalkannya.Akhir kata bersama-samalah kita menghidupkan kembali pernghormatan terhadap sumber kedua islam ini iaitu Hadis dengan bersama-sama kita mengamalkan sunnah Rasullullah SAW dengan sedapat yang mungkin insyaAllah.

Sekian wasalammualaikum WBT.
hamba yang mendambakan tuhannya:
yussamir yusof aljohori
January 26, 2007/n9/dalam kedinginan malam

Maksud firman Allah:

Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (ugama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa. [al-An’aam 6:153]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: